OBOWIĄZEK INFORMACYJNY *ŁOMAZY, 25.05.2018*

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY *ŁOMAZY, 25.05.2018*

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania tych danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Informacja dla uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy NIWKA przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Łomazach jest administratorem danych osobowych Pani/Pana dzieci.

2. Inspektorem ochrony danych na terenie Gminy Łomazy jest Pan Marcin Głowacki adres e-mail: iod@lomazy.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana dzieci przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych ULKS NIWKA przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Łomazach oraz wszelkich innych czynności pozwalających spełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

5. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

8. Gdy uzna Pan/Pani, iż administrator danych przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Inspektora Danych Osobowych na terenie Gminy Łomazy.

9. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

10. Dane dzieci Pana/Pani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.